Funkabutiken
Övningarna
Lär dig mer
För handledare
Funkabutiken är ett samarbete mellan
Om Funkabutiken
Tillgänglighet
Med stöd från Post- och telestyrelsens innovationstävling
För handledare
Den här sidan är tänkt som ett stöd till dig som vill använda
Funkabutiken i utbildningssyfte, till exempel om du handleder
eller stöttar personer som vill lära sig mer om att handla online.

Funkabutiken är en digital plattform där användaren kan öva
sig på att handla online i en pedagogisk och säker miljö.
Målet är att användaren ska bli tryggare och mer motiverad
när det gäller onlinehandel. Det möjliggörs i plattformen
genom spelifiering: det vill säga, spelliknande uppgifter.

I plattformen använder vi text, illustrationer och film.
All text går att få uppläst genom verktyget Talande Webb,
som användaren själv aktiverar.

Plattformen består av flera delar:

Var och en av de sju övningarna i övningsbutiken finns i tre olika
svårighetsgrader. Det betyder att det sammanlagt finns 21 övningar.


Tips

Som handledare kan du använda plattformen som ett visuellt och
interaktivt stöd till lärande. Deltagarna kan då komma överens om
hur frågorna i övningsbutiken ska besvaras. Plattformen lämpar sig
även för självständig övning och repetition, vilket naturligtvis också
kan kombineras med grupparbete.


Diskussionsfrågor till övningsbutiken

Använd gärna följande frågor om du vill diskutera övningsbutiken
med deltagarna:

Diskussionsfrågor till ”Lär dig mer”-delen

“Lär dig mer”-delen kan ligga till grund för mer analyserande samtal,
enskilt eller i grupp. Deltagarna kan till exempel diskutera följande
frågor utifrån “Lär dig mer”-materialet:

Plattformen har redan använts som ett komplement till andra utbildningsinsatser.
Ett exempel kommer från en daglig verksamhet som har använt övningarna för
att underlätta samtal om privatekonomi och digitala tjänster. Deltagarna fick då
genomföra övningarna i grupp och därefter diskutera sina svar.

Tillgänglighet

Plattformen är uppbyggd med fokus på det visuella. Det innebär att personer
med grav synnedsättning kommer att ha mindre nytta av innehållet.

Som handledare bör du generellt tänka på att:

Till sist, kom ihåg att tillgänglighet är nödvändigt för vissa – men bra för alla.
”På vår dagliga verksamhet använde vi Funkabutiken som ett spel.
En större grupp personer fick titta på Funkabutiken på en ”Smart Board”
så att alla såg vad som hände, och så fick man via en surfplatta trycka
fram spelet. Jag tror att man på detta sätt kan ha det både roligt och
motiverande – men samtidigt ser man också och lär sig hur ett
internetköp går till.”
- Liisa Keshmiri, Frösunda omsorg

Övningsbutiken. En interaktiv, spelliknande del i vilken
användaren får öva sig på olika moment vid inköp i en
fingerad onlinebutik. Övningsbutiken består av sju olika
övningar i tre grader av ökande svårighet. På den lätta
nivån har den fingerade butiken skalats av till de mest
grundläggande funktionerna, medan den svåra nivån
utgår från en butik som ligger närmare verkligheten till
form och innehåll.

“Lär dig mer”-delen. Här presenteras fördjupande
information om olika delar av onlinehandel, däribland
betal- och leveranssätt, tvåfaktorsautentisering samt
trygghet på nätet.

Frågesporten. I frågesporten kan användaren sätta sin
förvärvade kunskaper om att handla online på prov.

Ordlistan. Ordlistan innehåller lättfattliga definitioner på
olika begrepp som förekommer vid onlinehandel.

Kände du igen några av stegen?
Vilket betalsätt skulle du välja? Varför? Vilka är för- och
nackdelarna?
Se till att du vet vilka behov och förutsättningar dina deltagare har.
Var det någon övning som var särskilt svår? Varför?
Vad gör du själv redan för att hålla dig säker på nätet? Tycker du
det är svårt?
Beskriv visuell information så att alla hänger med.
Vad tycker du är bättre eller sämre med att handla online
jämfört med att handla i en vanlig butik?

Vilket leveranssätt skulle du välja? Varför? Vilka är för- och
nackdelarna?

Förklara facktermer första gången du använder dem. Använd gärna vår
ordlista – som du hittar under Lär dig mer – som stöd.
Kontrollera med jämna mellanrum att alla deltagare förstår vad som
diskuteras. Förklara och förenkla vid behov.
Anpassa tempot till gruppens förutsättningar.
Under gruppdiskussioner, beskriv icke-verbal kommunikation för eventuella
deltagare med synnedsättning.
Fördela ordet så att deltagarna inte talar i munnen på varandra, och ge alla
en möjlighet att komma till tals.